utolsó frissítés:

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárának ismertető leltára. Összeállította Dáné Veronka, Sipos Gábor. Kolozsvár 2002. (Erdélyi Református Levéltári Kiadványok 1.) 104 l.
 • > Az Erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása 1668-1713-(1736). Kolozsvár, 2000. (Erdélyi Tudományos Füzetek 230) 112 l.

Tanulmány, szakcikk

 • > Beszédből világ. Amerikai magyar szervezetek és működtetőik – közelről. In: Papp Z. Attila (szerk.): Beszédből világ. Elemzések, adatok amerikai magyarokról. Magyar Külügyi Intézet, Regio Books, Budapest, 2008. 27-263.
 • > Az erdélyi magyar egyházi levéltárak 1990 után. in: "Hogy mindnyájan egyek legyenek..." Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete - tíz év az egyházi levéltárak szolgálatában. Szerk. Szabadi István. Debrecen 2003. 47-52.
 • > Az erdélyi református egyház a Rákóczi-szabadságharc korában. in: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak 2003. II. 243-251.
 • > Az erdélyi reformátusok II. Rákóczi Ferenc korában. in: Rákóczi ünnepségek 2003. "Istennel, hazáért és szabadságért". szerk. Muzsnay Árpád. Szatmárnémeti 2003. 197-201.
 • > Háromszéki egyházszervezeti viszonyok 1581-ben. Református Szemle 2003. 6. sz. 635-637.
 • > Literatura religioasă reformată şi tipografiile ardelene în secolele XVI-XIX. in: Patrimoniul religios al României - permanenţă spirituală europeană. Coord. Laurenţiu D. Tănase, Ştefan Ioniţă. Bucureşti 2003, Ministerul Culturii-Secretariatul de Stat pentru Culte. 146-148.
 • > A romániai református egyház intézményrendszere a két világháború között. Korunk 2002. 4. sz. 28-30.
 • > A szilágyi tractus régi oklevelei. Református Szemle 2002. 1. sz. 34-39.
 • > Adatok Wesselényi István főgondnoki tevékenységéhez. Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv. Coordonatori/Szerkesztők Pál Judit-Rüsz Fogarasi Enikő. Cluj-Napoca/Kolozsvár 2002, Presa Universitară Clujeană. 138-146.
 • > Az erdélyi református egyháztörténet-írás 1990-2001 között. in: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről. Szerk. Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Kolozsvár 2002, Scientia. I. k. 315-326.
 • > Bod Péter mint generalis notarius. Confessio 2002. 2. sz. 41-46.
 • > Consistoriul Reformat Suprem şi problema unirii religioase a românilor. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica 6/II. 2002. 105-110.
 • > Kecskeméthy István bibliafordításának kéziratáról. in: Biblia. Kecskeméthy István fordítása. Szerk. Adorjáni Zoltán-Bálint Ágnes-Bodó Kinga-Gálfalvy Ágnes. Kolozsvár, 2002. CE Koinónia Kiadó-Erdélyi Református Egyházkerület. 1577-1587.
 • > Különös házasság, avagy Szőts György esete Diener Erzsébettel. in: Polgárság, életmód hagyomány. Emlékkönyv Kósa László születésének hatvanadik évfordulójára. Szerk. Ablonczy Balázs-ifj. Bertényi Iván-Kiss Réka. Budapest 2002. 396-401.
 • > Református eljegyzések, házasságok és válások az erdélyi traktusok jegyzőkönyveiben. in: Ámor, álom és mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete. Szerk. Szentmártoni Szabó Géza. Budapest 2002, Universitas Kiadó. 105-122.
 • > A kolozsvári református egyházközség a 17. században. in: Kolozsvár 1000 éve. Szerk. Sipos Gábor-Wolf Rudolf. Kolozsvár, 2001. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása
 • > A kolozsvári Református Gyűjtőlevéltár negyven éve. Korunk 2001. 9. sz. 46-49.
 • > Bánffy Miklós, az Erdélyi Református Egyház főgondnoka. Igehirdető 2001. 12. sz. 545-547.
 • > Adatok Keresztes Máté püspök életéhez. Cselekvő hit. Emlékkönyv Csiha Kálmán püspöki szolgálatának 10 éves évfordulójára. Kolozsvár, 2000. 191-199.
 • > Apáczai Csere János szellemi örökségéről. Protestáns Híradó. A Rajna-vesztfáliai Magyar Gyülekezet lapja. 9. évf. 2000. 9-10. sz. 29-34.
 • > Les calvinistes de Kolozsvár au début du XVIIe silcle. György Enyedi and Central European Unitarianism in the 16-17th Centuries. Edited by Mihály Balázs, Gizella Keserű. Budapest, 2000. 313-318.
 • > Lorántffy Zsuzsanna adománylevele a kolozsvári kollégiumnak 1657. Erdély és Patak fejedelemasszonya, Lorántffy Zsuzsanna. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak, 2000. II. 181-186.
 • > A boncnyíresi parókia átadása (1651). Mediaevalia Transilvanica tom. III. 1999. nr. 1-2 55-58.
 • > A Kertsedi nemes és szent Ekklézsia önön maga nagyjai által készíttetett Constitutioja. (Hints Miklóssal) Református Szemle 1999. 2. 158-161.
 • > A krasznai presbitérium születése. Emlékkönyv Imreh István születésének 80. évfordulójára. Szerk. Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, 1999. 510-522.
 • > Apafi-Bethlen-Wesselényi. Az erdélyi református egyházkormányzat három nemzedéke. A különbözés ajándéka. Szerk. Bálint Ágnes. Kolozsvár, CE Koinónia Könyvkiadó, 1999. 185-212.
 • > Die oberste Kirchenleitung der Reformierten Kirche in Siebenbürgen (1690-1713). Siebenbürgen in der Habsburgermonarchie. Vom Leopoldinum bis zum Ausgleich (1690-1867). Hgg. Zsolt K. Lengyel, Ulrich A. Wien. (Siebenbürgisches Archiv Bd. 34) Köln-Weimar-Wien 1999, Böhlau Verlag. 119-133.
 • > Gáspár András életrajza. in Gáspár András honvédtábornok emlékezete. Szerk. Csernák Béla. A Bihari Református Egyházközség kiadása. 1999. 3-17.
 • > Kiss István: A Dési Református Egyházmegye történeti névtára. Sajtó alá rendezte Dáné Veronka és Sipos Gábor. Református Szemle 1999. 2. sz. 142-157, 3. sz. 215-231, 4. sz. 305-319.
 • > A kolozsvári Református Levéltár a levéltáros és a kutató szempontjából. Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete konferenciája, Nyíregyháza, 1997. augusztus 27. Szerk. Janka György. (A Hajdúdorogi Görög Katolikus Püspöki Levéltár kiadványai II.) Nyíregyháza, 1998. 111-116.
 • > Die ungarischen protestantischen Kirchen Siebenbürgens zur Zeit von Stephan Báthory 1571-1586. Mediaevalia Transilvanica tom II. 1998. nr. 1 153-160.
 • > Kiss István: A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye papjai és tanítói. Sajtó alá rendezte Dáné Veronka és Sipos Gábor. Református Szemle 1998. 3. sz. 210-222, 4. sz. 303-322.
 • > Az Erdélyi Fejedelemség valláspolitikája 1571-1690. Egyháztörténet I. A kezdetektől 1711-ig. Szerk. Tóth-Kása István, Tőkéczki László. Budapest, 1997. 190-195.
 • > Calvinismul la românii din Ţara Haţegului la începutul secolului al XVIII-lea. Nobilimea românească din Transilvania - Erdélyi román nemesség. Red. Marius Diaconescu. Ediţia Muzeului Sătmărean. Satu Mare, 1997. 206-221.
 • > Szőnyi Nagy István apológiája. A kolozsvári reformátusság az 1690-es években. Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szerk. Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter. Szeged, 1997. (Adattár 35) 533-544.
 • > Szőnyi Nagy Istvánról. Református Szemle 1997. 4. sz.
 • > Apáczai Csere János szellemi öröksége. Embernevelés 8/1996. 1. sz. 1-7.
 • > Az erdélyi református egyház zsinati jegyzőkönyveinek kiadásáról. Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor. Kolozsvár, 1996. 460-469.
 • > Értelmiségi életforma a 17. századi Erdélyben. Limes 1996. 3. sz. 21-28.
 • > A kiadásról. Debreczeni László: Száz rajz. A bevezető tanulmányt írta Szatmári László. Szerk. Sipos Gábor. Kolozsvár, 1995. 24-29.
 • > A reformáció továbbélése a hátszegi románok között. Europa. Balcanica-Danubiana-Carpathica. Annales. 2/A Budapest, 1995. 236-243.
 • > Értelmiség és Erdély magyar társadalma a fejedelemség korában. (Kovács András, Tonk Sándor, Wolf Rudolf társszerzőkkel) Az Erdélyi Múzeum-Egyesület budapesti bemutatkozása. Budapest, 1995. január. 13-18.
 • > Román református eklézsiák oltalomlevele 1700-ból. Europa. Balcanica-Danubiana-Carpathica. Annales. 2/B Budapest, 1995. 356-359.
 • > Az erdélyi református egyház a Báthoryak alatt. Művelődés 1994. 1. sz. 44-46.
 • > Az Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára. Editiones Archivi Districtus Transtibiscani Ecclesiae Reformatae Hungaricae. III. Debrecen, 1994. 74-77.
 • > Cserey Farkas és krasznai botanikus kertje. Korunk 1994. 4. sz. 97-103.
 • > Egyházi levéltáraink. Erdélyi Református Naptár 1994.
 • > Une bibliotheque de Cluj du XVII-e siecle. Colloquia 1994. nr. 1. 60-68.
 • > 1848 és az erdélyi református egyház. Üzenet 1993. 6. sz.
 • > Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára. Aetas 1993. 3. sz. 189-191.
 • > Bethlen Miklós és a református egyház. Erdélyi Múzeum 1993. 1-2. sz. 13-20.
 • > Debreczeni László hagyatéka. Művelődés 1993. 11. sz. 17-18.
 • > Et altera pars! Korunk 1992. 4. sz.
 • > Bethlen János Innocentia Transsylvaniae című röpiratának magyar változata. Lymbus. Művelődéstörténeti Tár I. Szeged, 1989. 123-146. (Tanka Endre álnéven, Hints Miklós/Ostilarius Mihállyal együtt)
 • > Rudabányai A. Mátyás levele Tuniszból. 1678. december 1. Lymbus. Művelődéstörténeti Tár I. Szeged, 1989. 147-157. (Tanka Endre álnéven)
 • > Kecskeméthy István irathagyatéka. Református Szemle 1988. 5-6. sz. 586-589.
 • > Volfgang Cserey ca botanist şi grădina sa botanică din Crasna. Acta Musei Porolissensis XII. 1988. 801-806.
 • > A krasznai kókuszdió-pohár. Hűség és szolgálat. Emlékkönyv D. Nagy Gyula püspöki szolgálatának 25 éves évfordulójára. Szerk. Gálfy Zoltán, Sipos Gábor, Vetési László. Kolozsvár, 1987. 274-280.
 • > Misztótfalusi Kis Miklós betűhagyatéka a kolozsvári református nyomdákban. Magyar Könyvszemle 1987. 2. sz. 88-102 és: Könyv és Könyvtár tom. 15 1987. 77-87.
 • > Moştenirea de litere a lui Misztótfalusi Kis Miklós în tipografiile clujene (1702-1820). Biblioteca şi Cercetarea XI. 1987. 284-301.
 • > A Kolozsvár-belvárosi (Farkas utcai) templom története évszámokban. Református Szemle 1986. 5-6. sz. 467-469.
 • > A kolozsvári református egyházközség klenódiumai a XVII. században. Református Szemle 1986. 5-6. sz. 486-493.
 • > Pocalul de la Crasna. Date privind emigraţia curuţilor în Ţara Românească şi Moldova. Acta Musei Porolissensis VII. 1983. 213-217.
 • > Marosszéki népoktatás a XV. századtól 1848-ig. Művelődéstörténeti Tanulmányok (szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Sipos Gábor, Tonk Sándor) Bukarest, 1980. 107-135.
 • > A kolozsmonostori konvent hiteleshelyi működése. Művelődéstörténeti Tanulmányok (szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Tonk Sándor) Bukarest, 1979. 33-50.
 • > Régi énekeskönyveinkről. Református Szemle 1979. 4. sz. 318-320.

Napi- és heti sajtóban, folyóiratban közölt cikk

 • > Kurta József: Az Öreg Graduál századai Erdélyben. Kolozsvár, 2002. Református Szemle 2003. 2. sz. 194-195.
 • > Wesselényi Miklós és a református egyház. Igehirdető 2001. 9. sz. 393-394.
 • > 16. századbeli zsinatok. Református Kalendárium. Nagyvárad 2000.
 • > Az Erdélyi Református Egyházkerület. Protestáns Híradó. A Rajna-vesztfáliai Magyar Gyülekezet lapja. 9. évf. 2000. 9-10. sz. 10-17.
 • > Tőkéczki László: Tisza István eszmei, politikai arca. Budapest, 2000. Az Út 2001. 1. sz. 51-52.
 • > Vasárnapi csoda. Filmtett 20.
 • > Az élő negyvennyolc. Üzenet 1998. március 15.
 • > Múzeum vagy levéltár? Romániai Magyar Szó 1997 dec.
 • > Kiss András: Források és értelmezések. Erdélyi Múzeum 1996. 3-4. sz.
 • > Palkó Attila: Magyaró. Erdélyi Múzeum 1996. 3-4. sz.
 • > Zsigmond Jakó la 80 de ani. Revista Arhivelor ser. III, vol. II, 1996. nr. 1-2, 205-208.
 • > Báthory-emléktábla Vilniusban. Szabadság 1995. október 5.
 • > Varga Árpád Erdélyi Múzeum 1995. 1-2. sz. 133-134.
 • > A kolozsvári református iskolákról. Az Apáczai Csere János Gimnázium Évkönyve. Kolozsvár, 1994.
 • > Három jubileum - három emlékkönyv. Erdélyi Múzeum 1994. 1-2. sz. 147-149.
 • > Dobai István: Gesta hominum. Korunk 1993. 11. sz.
 • > Bíró Sándor: Kisebbségben és többségben. Erdélyi Múzeum 1992. 1-4. sz. 185-186.
 • > Gondnoki konferencia Kolozsvárott. Üzenet 1992. január
 • > Az erdélyi református iskolákról. Erdélyi Református Naptár 1991.
 • > Húsvét a naptárban. Üzenet 1991. 5-6. sz. március 15-április 1.
 • > Március 15. Üzenet 1991. 5-6. sz. március 15-április 1.
 • > Pokoly József. Üzenet 1991 24. sz.
 • > Püspökszentelés Nagyváradon. Falvak Népe 1990. május 19.
 • > Sáfrán Isván: Íme az ember. Falvak Népe 1990.
 • > Dr. Erdő János: Teológiai tanulmányok. Református Szemle 1987.
 • > Székely oklevéltár. Új sorozat. II. k. Keresztény Magvető 1986. 2. sz.
 • > Székely oklevéltár. Új sorozat. I. k. Keresztény Magvető 1983 és Református Szemle 1984. 2. sz.
 • > Imreh Barna Református Szemle 1982. 343-344.
 • > Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Református Szemle 1979. 1. sz. 60-62.

Forrásközlés

 • > Erdélyi református zsinatok iratai. III. 1771-1789. Sajtó alá rendezte Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Kolumbán Vilmos József, Sipos Gábor. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok I/3.) Kolozsvár, 2001. 308 l.
 • > Erdélyi református zsinatok iratai. IV. 1790-1800. Sajtó alá rendezte Buzogány Dezső, Dáné Veronka, Kolumbán Vilmos József, Sipos Gábor. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok I/4.) Kolozsvár, 2001. 236 l.
 • > Bod Péter: Erdélyi református zsinatok végzései 1606-1762. Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányokat írta Buzogány Dezső és Sipos Gábor. Kolozsvár, 1999. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 3.) 124 l.
 • > Bullinger Henrik: Második Helvét Hitvallás. Fordította Buzogány Dezső, Juhász Tamás és Sipos Gábor. A bevezető tanulmányt írta Juhász István. (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 5.) Kolozsvár, 1999. 160 l.